Aqualook.pl > Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Aqualook

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Prawo odstąpienia od umowy

X. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

XI. Pliki „cookies”

XII. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem aqualook.pl , prowadzony jest przez Marcelę Jankowską, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą AQUALOOK Marcela Jankowska , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 594-147-59-27, REGON: 386636463, mail: mail@aqualook.pl, telefon: 669 525 974
 2. Sklep Internetowy aqualook.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy aqualook.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy usługodawca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego aqualook.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów będących Konsumentami, oraz na 12 miesięcy w przypadku Przedsiębiorców
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 202 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 1964 r. (Dz. U. nr.93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej aqualook.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dziamdziając pod adresem aqualook.pl
 7. Sprzedawca , Usługodawca – Marcela Jankowska NIP: 594-147-59-27, REGON: 386636463, mail: mail@aqualook.pl, telefon: 669 525 974
 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. Newsletter – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu oraz korzystanie z Usługo Newsletter.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem telefonicznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • Komputer z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Google Chrome – wersja 26 lub wyższa, Firefox – wersja 20 lub wyższa, Opera – wersja 11.64 lub wyższa. Dowolna rozdzielczość ekranu.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorce obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę sklepową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy aqualook.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia od poniedziałku do czwartku (paczkomat InPost), od poniedziałku do środy (kurier DPD) w godzinach od 9:00 do 18:00

7. Zawarcie umowy sprzedaży

a) Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

– Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

– Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

*Oświadczenie o prawie odstąpienia od umowy,

*Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

*Niniejszy regulamin.

c) Jeżeli Klient (w związku z dokonanym przez siebie wyborem sposobu płatności) zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lir. b. Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

d) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt. 7 lit. b, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12(dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona listą – zamówieniem dołączonym do paczki. nie wystawiamy Faktury VAT.

VI. Sposoby Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 47 1020 1967 0000 8102 0181 5893 Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce. W tytule przelewu należy wpisać ” Zamówienie nr…”

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3. Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wybory sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD i InPost
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce.
 4. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 5. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.
 6. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy Produktu przez Przewoźnika:
 • Czas kompletowania Produktu, wynosi max 48 godzin w przypadku dostępności Produktu
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych
 • Czas realizacji zamówień na produkty na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Klientem

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określane w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr.16, poz 93 ze zm.)

b) Zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ardes: mail@aqualook.pl lub pisemnie na adres: AQUALOOK Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na adres: AQUALOOK Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce

d) W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu prosimy o spisanie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę oraz kuriera.

e) Reklamacje ilościowe należy zgłosić w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania przesyłki.

f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@aqualook.pl lub pisemnie na adres: AQUALOOK Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zdjęcia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyśpieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawce następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innym podanym przez usługobiorcę sposób.

 

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

X. Polityka prywatności ( ochrona danych osobowych)

 1. Sklep Internetowy aqualook.pl dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego aqualook.pl jest AQUALOOK Marcela Jankowska ul. Pełczyk 11, 73-260 Pełczyce zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą .
 3. Dane osobowe Usługobiorcy, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych, o których mowa w podpunktach a-e jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) Numer telefony

d) Numer NIP

e) adres e-mail.

5. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego aqualook.pl ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

XI. Pliki „COOKIES”

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w sklepie Internetowym. W plikach „cookies”znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

FORMULARZ-REKLAMACYJNY

FORMULARZ-ODSTĄPIENIA-OD-UMOWY